که یکی هست و نیست جز او , وحده لا اله الا هــــــــــــــو

جز توکل برخدا سرمایه ای در کار نیست / هر که را باشد توکل کار او دشوار نیست

که یکی هست و نیست جز او , وحده لا اله الا هــــــــــــــو

جز توکل برخدا سرمایه ای در کار نیست / هر که را باشد توکل کار او دشوار نیست

که یکی هست و نیست جز او , وحده لا اله الا هــــــــــــــو

حق داده به ما وعده خیر و حسنات
هم وعده جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات
بفرست مدام بر محمد (ص) صلوات

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

۰

اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

Wave Breaking, Oahu

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

 

Café in Sorrento, Italy

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Balloon Ride, Myanmar

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Dolphins, Red Sea

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Blue Ghost Fireflies, North Carolina

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Boat Hull, Czech Republic

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Airplane Shadow, California

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Snowy Evening, Tokyo

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Cheetahs and Tourists, Kenya

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Festival Dancers, India

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Jal Mahal, India

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Copper Plant, Congo

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Winter Drive, Canada

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Railway Bridge, Japan

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Swan Feather, Moscow

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Lake Wakatipu, New Zealand

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Lightning, Bay of Bengal

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Basketball Court, Hong Kong

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Owl, Florida

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Train, Bangladesh

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Canvasback Ducks, Maryland

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

Rath Yatra Festival, Bangladesh

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Source: http://www.nationalgeographic.com

امیرمهدی توسلی

National Geographic